Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Tisza-balneum Kft., mint adatkezelő, az 5350 Tiszafüred, Húszöles út 27. sz. alatt található, Tisza Balneum Hotel**** néven üzemelő szállodában, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A szálloda elektronikus megfigyelőrendszereit a Tisza-Balneum Kft. munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”), továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. rendelkezései alkalmazandók.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az alábbiakban részletezettek szerint az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében, a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: a Tisza-balneum Kft-nak a fenti célok eléréséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A Tisza-balneum Kft. a jogos érdekére vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet készített, amelynek során megállapította, hogy jogos érdekének érvényesítése az érintettek érdekeinek korlátozásával – megfelelő biztosítékok bevezetése és folyamatos betartása mellett – arányban áll.

A kezelt adatok köre: a vendégek a képfelvételeken látszódó képmása, magatartása.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a Tisza-balneum Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói. A kamerák felvételének megtekintésére a szálloda igazgatója, helyettese, vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a szálloda mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.

A Tisza-balneum Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Tisza-balneum Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Tisza-balneum Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Tisza-balneum Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

I. A kamerák első csoportja

A szálloda parkolójának, külső bejáratainak területét lefedő kamerák, melyek használatának célja a parkolóban elhelyezett autók vagyonvédelme.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

 • Főkapu bejárat (1. monitoron)
 • Belső főközlekedési út (2. monitoron)
 • Gazdasági bejárat oldali parkoló (3. monitoron)
 • Hátsó parkoló (7. monitoron)
 • Személyzeti parkoló (8. monitoron)
 • Erdei sétaút (14. monitoron)
 • Szálloda apartmanok felőli bejárata (2/2 monitoron)

II. A kamerák második csoportja

A szálloda külső bejáratait, és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

 • Recepció főbejárat (4. monitoron)
 • Recepció pult (5. monitoron)
 • Apartman házak (6. monitoron)
 • Kazánház udvara (9. monitoron)
 • Gazdasági bejárat (10. monitoron)
 • Apartman házak (11. monitoron)
 • Apartman házak (12. monitoron)
 • Apartman házak (13. monitoron)
 • Apartman házak (15. monitoron)
 • Gazdasági folyosó (16. monitoron)
 • Lobby bárpult + Lobby (2/1. monitoron)
 • Étterem bárpult (2/8. monitoron)
 • Étterem vendégtér (2/6. monitoron)
 • Étterem terasz (2/7. monitoron)
 • Grillterasz (2/4. monitoron)
 • Oldalsó bejárat (2/2. monitoron)
 • SPA recepció (2/3. monitoron)
 • Wellness kültéri területe (úszómedence, napozóterasz, átúszó medence) (2/5. monitoron)

III. A kamerák harmadik csoportja

A vendégek elől elzárt tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

Vendégek elől elzárt terület:

 • Konyha: 2 db (tálaló: 2/9. monitoron, hűtőkamra: 2/10. monitoron)
 • Gazdasági udvar (2/11. monitoron)
 • Gazdasági folyosó (2/12. monitoron)